Press "Enter" to skip to content

وکیلرسمیدریکنگاه

برایاینکهبتوانیدمراحلقانونییکپروندهراطیکنیدنیازبهوکیلداریدووکیلیکهانتخابمیکنیدبایدموردتاییدقوهقضائیهباشدبنابرایندسترسیبهوکیلیکهشرایطمناسبیدرشهرشماداشتهباشدکمیسختاست.

وکیلآنلاینکسیاستکهبهشمامیگویدچهکاریانجامدهیدووضعیتپروندهشمارابررسیمیکند. درواقعوکیلرسمیدادگستریفردیاستکهمیداندپروندهبایدبهچهسمتیبرود.

موضوعدیگرایناستکهبایدازوکیلیاستفادهکنیدکهتخصصکافیدرپروندهشماداشتهباشدواینموضوعیکیازمواردیاستکهبایدرعایتشود.

درهرصورتاینستاگرامیکیازبهترینجاهاییاستکهمیتوانیدوکلایمختلفراباهممقایسهکنیدومیتوانیدوکیلیراانتخابکنیدکهگزینهخوبیبرایشماباشدوازاطلاعاتبالاییبرخوردارباشد.

وکیلرسمیدادگستری آزمونهایمختلفیراپشتسرگذاشتهوتوانستهبهصورتتخصصیبهپروندههایمختلفرسیدگیکندواینموضوعجزئیازتجربهکاریویمحسوبمیشود

منظورازمشاورهحقوقیدراینستاگرامچیست؟

حتماشنیدهایدکهیکوکیلاینستاگرامییکسریخدماتارائهمیدهدکهشایددرابتداندانیداینخدماتچیستوچگونهبایددنبالشوند.

امروزهاینترنتوشبکه‌هایپیام‌رسانبسیارگسترده‌ترازگذشتهشده‌اندودرتمامابعادزندگیبشردیدهمی‌شوند. ابزارهایمرتبطبااینترنتباعثشدهبسیاریازکارهایروزانهسریعتروباکیفیتبهترانجامشوند. بهعنوانمثالبرایبسیاریازعملیاتبانکینیازیبهمراجعهبهبانکنداریدواینامربرایخریدازفروشگاههایاینترنتیوحتیاستفادهازخدماتآموزشیقابلمشاهدهاست.

درخصوصخدماتمشاورهحقوقیازطریقاینترنت،شبکههایمجازیمختلفیمانندواتساپ،تلگرامواینستاگراموجودداردکهمیتواندموثرترباشد. بهطورکلیوکلایرسمیبهترینخدماتمشاورهحقوقیتخصصیراازطریقاینشبکههایمجازیبهشهروندانارائهمیدهند.

حتیاگرشهروندایرانینیستیدامانیازبهکمکوکیلرسمیایرانیدارید،اینشرایطدرمحیطهاییماننداینستاگراموتلگرامبرایشمافراهماستومیتوانیدازخدماتمشاورهحقوقیآنلاینهمبهصورتصوتیوهمتصویریاستفادهکنید. بهطورکلییکوکیلمیتوانددرزمانوهزینهخودبهبهترینشکلصرفهجوییکندواینباعثمیشودتاکاربرانبیشتریازاینفرصتاستفادهکنند.

بهترینخدماتآنلاینوکیلاینستاگرام

ازآنجاییکهدردنیایمجازیبهخصوصدراینستاگرامدرموردطلاقومراحلوشرایطآنبسیارصحبتمیشودووکلادردنیایمجازیدراینزمینهفعالیتبیشتریدارند،دراینمقالهمیخواهیمبهروندطلاقبپردازیم. بهبررسیوظایفوخدماتیکهوکیلاینستاگرامبهصورتآنلایندرزمینهطلاقارائهمیدهدمیپردازیم.

 • وکیلتخصصیطلاقوظیفهداردقبلازهراقدامیمشاورههایلازمرابهبهترینوسادهترینشکلممکنبهشماارائهدهد. درمسائلخانوادگی،وکیلاصلاولسازشوتوافقراتصویبمیکند.
 • یکیدیگرازوظایفوکیلاینستاگرامایناستکهبهموقعدردادگاهحاضرشودوبتواندبهتریندفاعرابهعنوانفردیکهوکالتموکلرابرعهدهدارد،درنظربگیرد.
 • یکوکیلبرایجمعآوریدلایلکاملبرایدفاعازحقموکلخودجستجووتحقیقمیکند.
 • ازطرفییکوکیلخوببایدبهمواردمشابهمراجعهکندوروندرسیدگیراتسریعکندواینموضوعبسیارمهماست.
 • ازطرفیارائهاسنادومدارکبهمنظوردفاعبهدادگاهضروریاست.
 • اووظیفهداردلوایحقانونیراتنظیمکند.
 • ازطرفیوکیلبایددرمراحلبدویوقطعیکهجزءمهمیازخدمتمحسوبمیشودپیگیررسیدگیوصدوررأیباشد.

نیازبهوکیلاینترنتیطلاقچیست؟

اگرشماوهمسرتانبهدلایلمختلفتصمیمبهجداییداریدودیگرنمیتوانیدبهزندگیمشترکادامهدهید،اولینسوالیکهبرایتانپیشمیآیدایناستکهچهنیازیبهوکیلطلاقاست؟

همهچیزبهشرایطشمابستگیدارد،امابهطورکلییکقانونکلیوجودداردوآنایناستکهتازمانیکهبرایحلپروندهبهخودتانتکیهکنید،روندطلابرایشمابسیارکندخواهدبود. اگرمیخواهیدروشطلارابدونحضوروکیلانجامدهید،باید:

 

 • باتماممسائلحقوقیآشناباشد
 • امورمربوطبهنفقه،مهریه،حضانتفرزندوتبصرههایمربوطهرابدانید.
 • شمابایدبتوانیدازحقخوددفاعکنید
 • بایدمدارکمختلفیارائهکنید.
 • اگریکیازطرفینمیخواهددروغبگوید،بایدبتوانیددروغاوراخنثیکنید
 • پسبهطورکلیطلاقیکپروسهطولانیاستوبرایدفاعازحقوقخودورعایتاصولکافیبایدباکمکیکوکیلمتخصصآنراطیکنید.